دکتر مهکامه عاشورپور

سمت: مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: دکترای تغذیه
ایمیل : m.ashourpour@larums.ac.ir
تلفن : 52519276 داخلی 29
شرح وظایف

شرح وظایف مدیر EDC:
1. مشارکت در تصمیم سازی سیاستهای آموزشی نهادهای سیاست گذار دانشگاه اعم از شورای آموزشی دانشگاه، شورای دانشگاه، هیئت رئیسه، هیئت امنا و هیئت ممیزه دانشگاه
2. ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشگاه برای برنامه ریزی و عملیاتی کردن برنامه ها و سیاستهای کلان آموزشی دانشگاه
3. عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه
4. ارائه گزارش فعالیتها به تصمیم گیرندگان آموزشی در سطح دانشگاه و وزارت مطبوع
5. همکاری با EDC دانشگاههای علوم پزشکی به منظور تبادل تجربیات، اطاعات و بهره مندی از پتانسیلهای موجود در مرکز
6. طراحی و مدیریت برنامه های نوآورانه آموزشی در زمینه روش تدریس، ارزشیابی، مشاوره و رهبری و مدیریت در محدوده اختیارات دانشگاه و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه
7. پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در حوزه علوم پزشکی در سطح ملی و بین المللی
8. نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی
9. توانمندسازی اعضای هیئت علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاستها و اولویتهای آموزشی دانشگاه
10. توانمندسازی مدیران آموزشی دانشگاه اعم از معاونین آموزشی دانشگاه، دانشکده، بیمارستانها و گروههای آموزشی در زمینه رهبری و مدیریت آموزشی
11. برنامه ریزی درسی در چارچوب اختیارات داده شده به دانشگاههای علوم پزشکی
12. طراحی، مشاوره و مشارکت در اجرای ارزشیابی برنامه درسی، استاد و دانشجو
13. طراحی، مشاوره و مشارکت در اعتباربخشی مراکز آموزشی دانشگاه
14. تعیین اولویتهای پژوهش در آموزش دانشگاه و حمایت از اجرای پروژه های تصویب شده
15. ایجاد و فعال کردن کمیته های دانشجویی، استعداد درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره گیری از نظرات و پیشنهادات دانشجویان در راستای ارتقای کیفی آموزش مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه