مهرسا کریمی

سمت: مسئول کارگروه ارزشیابی و پیگیری دانشکده پرستاری
رشته تحصیلی: دانشجوی رشته پرستاری
ایمیل : Mehrsaofficial@gmail.com