دکتر مهکامه عاشورپور

سمت: مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: دکترای تغذیه
ایمیل : m.ashourpour@larums.ac.ir
تلفن : 52519276 داخلی 29