نرجس آب شرشری

سمت: دبیر کمیته استعدادهای درخشان و المپیاد علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
ایمیل : Abshorshori|@gmail.com
تلفن : 52245009 داخلی 220
شرح وظایف

1- شناسايي و به عضويت گرفتن دانشجويان ممتاز بر اساس معيارهاي مناسب

2- تهيه بانكي اطلاعات به روز شده ازاعضا، مدرسان و كارشناسان همكار، دفاتر مشابه در ساير دانشگاه‌ها، منابع و سايت هاي مفيد و مرتبط

3- تهيه و تدوين برنامه عملياتي بر اساس اهداف و شرح وظايف

4- برنامه‌ريزي و تدارك خدمات و تسهيلات آموزشي به منظور بهبود و ارتقاي دانش و مهارت اعضاي دفتر و ساير دانشجويان در زمينه رشته تحصيلي و شغلي آنان

5- برنامه‌ريزي و تدارك خدمات و تسهيلات آموزشي به منظور ارتقاي دانش و مهارت اعضاي دفتر و ساير دانشجويان در زمينه يادگيري و مطالعه

6- برنامه‌ريزي و تدارك خدمات و تسهيلات آموزشي به منظور ارتقاي دانش و مهارت اعضاي دفتر و ساير دانشجويان در زمينه فناوري اطلاعات

7- برنامه‌ريزي و تدارك خدمات و تسهيلات آموزشي به منظور ارتقاي دانش و مهارت اعضاي دفتر و ساير دانشجويان در زمينه روش شناسي پژوهش

8- برنامه‌ريزي و تدارك خدمات و تسهيلات آموزشي به منظور ارتقاي دانش و مهارت اعضاي دفتر و ساير دانشجويان در زمينه علوم رفتاري، اجتماعي، اخلاق حرفه‌اي و موضوعات فرهنگي- مذهبي

9- برنامه‌ريزي براي فراهم كردن تسهيلات و فرصت هاي آموزشي و پژوهشي مناسب از طريق دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي كشور براي دانشجويان ممتاز، فعال و واجد شرايط

10- مشاركت در پروژه‌هاي ارزشيابي، بازنگري يا تدوين برنامه‌هاي درسي يا دوره‌هاي آموزشي در دانشگاه

11- برنامه ريزي و هماهنگي با مسئولان و واحدها ذيربط در دانشكده براي فراهم شدن خدمات و تسهيلات رفاهي و سلامتي ممكن براي دانشجويان ممتاز فعال و واجد شرايط

12- تهيه و نشر مواد آموزشي

13- انجام نيازسنجي از دانشجويان استعداد درخشان در هر ترم .

14- وجودساز و كار مشخص براي شناسايي دانشجويان واجد شرايط شركت در المپيادهاي دانشجويي.

15- وجود سازوكار مشخص براي برگزاري كلاس‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي آمادگي المپياد.

16- تهيه ليست سالانه رتبه‌هاي برتر هر رشته با همكاري آموزش و تشويق و اهداء جايز و لوح تقدير به دانشجويان حائز رتبه (به عنوان دبير كميته تشويق).

17- اطلاع رساني در خصوص برگزاري المپيادهاي دانشجويي

18- خريد كتاب و تجهيزات كمك آموزشي جهت دانشجويان استعداد درخشان.

19- ارائه تسهيلات آموزشي، فرهنگي و ورزشي.