نرجس آب شرشری

سمت: دبیر کمیته استعدادهای درخشان و المپیاد علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
ایمیل : Abshorshori|@gmail.com
تلفن : 52245009 داخلی 220