پوریا رحمتی پور

سمت: مسئول کارگروه مشاوره دانشجویی دانشکده بهداشت
رشته تحصیلی: دانشجوی رشته بهداشت محیط
ایمیل : asiehghasemi7890@gmail.com