کیمیا الماسی

سمت: مسئول کارگروه پژوهش در آموزش دانشکده پرستاری
رشته تحصیلی: دانشجوی رشته اتاق عمل