دکتر نظام الدین منگلی زاده

سمت: دبیر کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: دکتری تخصصی
ایمیل : nezam_m2008@yahoo.com
تلفن : 52519274 داخلی 28