ارزشیابی اساتید

مرضیه هنربخش

عضو کمیته های جشنواره شهید مطهری و کمیته ارزشیابی اساتید

راضیه رحمتی

دبیر کمیته ارزشیابی اساتید دانشکده علوم پزشکی لارستان

دکتر راضیه ذوالقدر

دبیر کمیته جشنواره شهید مطهری و عضو کمیته ارزشیابی اساتید