ارزشیابی اساتید

راضیه رحمتی

عضو کمیته ارزشیابی اساتید

دکتر راضیه ذوالقدر

دبیر کمیته جشنواره شهید مطهری و عضو کمیته ارزشیابی اساتید