ارزیابی آزمون(ارزشیابی دانشجو)

خانم سارا مقدم

عضو کمیته های برنامه ریزی درسی، توانمندسازی اساتید و ارزیابی آزمون

زهره بریزی

عضو کمیته های برنامه ریزی درسی و ارزیابی آزمون