اعضای دانشجویی

آسیه قاسمی

مسئول کارگروه مشاوره دانشجویی دانشکده بهداشت

فاطمه هاشمی

مسئول کارگروه پژوهش در آموزش دانشکده بهداشت

مریم قهرمانی

مسئول کارگروه آموزش و ارزشیابی و پیگیری دانشکده بهداشت

مائده آبیار

دبیر کمیته و مسئول کارگروه انتشارات و اطلاع رسانی دانشکده بهداشت

مهرسا کریمی

مسئول کارگروه مشاوره دانشجویی دانشکده پرستاری

راضیه مردانی

مسئول کارگروه ارزشیابی و پیگیری دانشکده پرستاری

احمدرضا عیدی

مسئول کارگروه پژوهش در آموزش دانشکده پرستاری

مرضیه بابایی

مسئول کارگروه روابط عمومی و انتشارات دانشکده پرستاری

علی مختاری

مسئول کارگروه آموزش دانشکده پرستاری

سینا سبحانیان

دبیر کمیته دانشجویی دانشکده پرستاری