توانمندسازی اعضای هیأت علمی

Home » مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی » واحدهای مرکز » توانمندسازی اعضای هیأت علمی

فاطمه سوخک

عضو کمیته توانمندسازی اساتید