توانمندسازی اعضای هیأت علمی

فاطمه سوخک

عضو کمیته توانمندسازی اساتید

صفورا ایزانلو

عضو کمیته های برنامه ریزی درسی و توانمندسازی اساتید