توانمندسازی اعضای هیأت علمی

خانم سارا مقدم

عضو کمیته های برنامه ریزی درسی، توانمندسازی اساتید و ارزیابی آزمون

فاطمه سوخک

عضو کمیته توانمندسازی اساتید

صفورا ایزانلو

عضو کمیته های برنامه ریزی درسی و توانمندسازی اساتید