جشنواره شهید مطهری

دکتر رزاق رحیم پور

عضو کمیته برنامه ریزی درسی و عضو کمیته جشنواره شهید مطهری