واحدهای مرکز

دکتر رزاق رحیم پور

عضو کمیته برنامه ریزی درسی و عضو کمیته جشنواره شهید مطهری

لیلا احمدی لاری

عضو کمیته برنامه ریزی درسی

راضیه رحمتی

عضو کمیته ارزشیابی اساتید

دکتر مریم امیرخانی

عضو کمیته برنامه ریزی درسی

دکتر فاطمه سروی

عضو کمیته برنامه ریزی درسی

دکتر علی محمد پروینیان نسب

عضو کمیته برنامه ریزی درسی

پوریا رحمتی پور

مسئول کارگروه مشاوره دانشجویی دانشکده بهداشت

محمدجواد مدرسی

مسئول کارگروه پژوهش در آموزش دانشکده بهداشت

عارفه بشارت نژاد

مسئول کارگروه آموزش و ارزشیابی و پیگیری دانشکده بهداشت

فائزه اکبرپور

دبیر کمیته و مسئول کارگروه انتشارات و اطلاع رسانی دانشکده بهداشت

مهرسا کریمی

مسئول کارگروه ارزشیابی و پیگیری دانشکده پرستاری

کیمیا الماسی

مسئول کارگروه پژوهش در آموزش دانشکده پرستاری