واحد برنامه ریزی درسی

دکتر رزاق رحیم پور

عضو کمیته برنامه ریزی درسی و عضو کمیته جشنواره شهید مطهری

لیلا احمدی لاری

عضو کمیته برنامه ریزی درسی

دکتر مریم امیرخانی

عضو کمیته برنامه ریزی درسی

دکتر فاطمه سروی

عضو کمیته برنامه ریزی درسی

دکتر علی محمد پروینیان نسب

عضو کمیته برنامه ریزی درسی

زهره بریزی

عضو کمیته های برنامه ریزی درسی و ارزیابی آزمون

دکتر نظام الدین منگلی زاده

عضو کمیته های پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و برنامه ریزی درسی