واحد برنامه ریزی درسی

خانم سارا مقدم

عضو کمیته های برنامه ریزی درسی، توانمندسازی اساتید و ارزیابی آزمون

زهره بریزی

عضو کمیته های برنامه ریزی درسی و ارزیابی آزمون

دکتر نظام الدین منگلی زاده

عضو کمیته های پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و برنامه ریزی درسی

صفورا ایزانلو

عضو کمیته های برنامه ریزی درسی و توانمندسازی اساتید