واحد برنامه ریزی درسی

دکتر فاطمه سروی

عضو کمیته برنامه ریزی درسی

دکتر علی محمد پروینیان نسب

عضو کمیته برنامه ریزی درسی

زهره بریزی

عضو کمیته های برنامه ریزی درسی و ارزیابی آزمون

دکتر نظام الدین منگلی زاده

عضو کمیته های پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و برنامه ریزی درسی

صفورا ایزانلو

عضو کمیته های برنامه ریزی درسی و توانمندسازی اساتید