واحد پژوهش در آموزش

دکتر محمدرضا زارع

عضو کمیته پژوهش در آموزش و عضو کمیته دانش پژوهی

دکتر نظام الدین منگلی زاده

عضو کمیته های پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و برنامه ریزی درسی