کمیته دانشجویی

پوریا رحمتی پور

مسئول کارگروه مشاوره دانشجویی دانشکده بهداشت

محمدجواد مدرسی

مسئول کارگروه پژوهش در آموزش دانشکده بهداشت

عارفه بشارت نژاد

مسئول کارگروه آموزش و ارزشیابی و پیگیری دانشکده بهداشت

فائزه اکبرپور

دبیر کمیته و مسئول کارگروه انتشارات و اطلاع رسانی دانشکده بهداشت

مهرسا کریمی

مسئول کارگروه ارزشیابی و پیگیری دانشکده پرستاری

کیمیا الماسی

مسئول کارگروه پژوهش در آموزش دانشکده پرستاری

محمد فرامرزی

مسئول کارگروه آموزشی، روابط عمومی و انتشارات دانشکده پرستاری

علی مختاری

دبیر کمیته دانشجویی