مدیران پیشین

مریم صدیق

مدیریت edc از سال 93

ملیحه پورکیانی

مدیریت EDC از سال 1397