واحد برنامه ریزی درسی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرآیند ارزشیابی برنامه درسی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -ارزشيابي-برنامه-هاي-درسي.pdf
file size : 552 KB
دانلود

فرایند بارگذاری طرح دوره و دروس نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -بارگذاري-طرح-دوره-و-دروس-نيمسال-اول-سال-تحصيلي-1400-14011.pdf
file size : 563 KB
دانلود

فرایند ارسال طرح درس و طرح دوره جهت بارگذاری بر سایت دانشکده ها

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -بارگذاري-طرح-درس-و-دوره.pdf
file size : 286 KB
دانلود