مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرآیند ارزشیابی برنامه درسی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -ارزشيابي-برنامه-هاي-درسي.pdf
file size : 552 KB
دانلود

فرایند بارگذاری طرح دوره و دروس نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -بارگذاري-طرح-دوره-و-دروس-نيمسال-اول-سال-تحصيلي-1400-14011.pdf
file size : 563 KB
دانلود

فرآیند تصویب طرحهای پژوهش در آموزش

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -تصويب-طرح-هاي-پزوهش-در-آموزش.pdf
file size : 221 KB
دانلود

فرآیند ثبت نام در آزمون المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -ثبت-نام-در-المپیاد-علمی.pdf
file size : 90 KB
دانلود

فرآیند درخواست طرحهای نوآورانه

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -درخواست-طرح-نوآورانه.pdf
file size : 150 KB
دانلود

فرآیند عضویت در استعداد درخشان

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : 2فرآیند-عضویت-در-هسته-استعداد-درخشان.pdf
file size : 191 KB
دانلود

فرآیند ارزشیابی اساتید

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -ارزشيابي-اساتيد.pdf
file size : 481 KB
دانلود

فرایند ارسال طرح درس و طرح دوره جهت بارگذاری بر سایت دانشکده ها

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -بارگذاري-طرح-درس-و-دوره.pdf
file size : 286 KB
دانلود

فرآیند برگزاری کارگاههای توانمندسازی اساتید

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -برگزاری-کارگاههای-توانمندسازی-اساتید.pdf
file size : 217 KB
دانلود

فرآیند ثبت نام در المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -ثبت-نام-در-المپیاد-علمی.pdf
file size : 90 KB
دانلود

فرآیند ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان در مقاطع بالاتر

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -ادامه-تحصیل-دانشجویان-ممتاز-و-استعداد-درخشان-در-مقاطع-بالاتر.pdf
file size : 101 KB
دانلود

فرآیند عضویت در کمیته دانشجویی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عضویت-در-کمیته-دانشجویی.pdf
file size : 109 KB
دانلود