جشنواره شهید مطهری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

شیوه نامه پانزدهمین جشنواره آموزشی کشوری شهید مطهری

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-جشنواره-15.pdf
file size : 374 KB
دانلود

آیین نامه جشنواره آموزشی کشوری شهید مطهری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : motahari-pp-final.1400.7.24-.pdf
file size : 147 KB
دانلود

شیوه نامه مدیریت و اجرای فرایند داوری جشنواره کشوری شهید مطهری ۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -1-16.3.1399.pdf
file size : 306 KB
دانلود

آئین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Motahari-PP.pdf
file size : 463 KB
دانلود

شیوه نامه داوری فرآیندهای کشوری ۹۸

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-داوری-فرایندهای-کشوری98.pdf
file size : 386 KB
دانلود

آئین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-جشنواره-آموزشی-شهيد-مطهری.pdf
file size : 467 KB
دانلود