شیوه نامه جشنواره شهید مطهری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

شیوه نامه پانزدهمین جشنواره آموزشی کشوری شهید مطهری

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-جشنواره-15.pdf
file size : 374 KB
دانلود

شیوه نامه مدیریت و اجرای فرایند داوری جشنواره کشوری شهید مطهری ۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -1-16.3.1399.pdf
file size : 306 KB
دانلود

شیوه نامه داوری فرآیندهای کشوری ۹۸

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-داوری-فرایندهای-کشوری98.pdf
file size : 386 KB
دانلود