مرکز مطالعات

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

آیین نامه «پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور»

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : attachments-vbxmwbxd.zip
file size : 2 MB
دانلود

شیوه نامه مدیریت و اجرای فرایند داوری جشنواره کشوری شهید مطهری ۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -1-16.3.1399.pdf
file size : 306 KB
دانلود

آئین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Motahari-PP.pdf
file size : 463 KB
دانلود