مناقصه واگذاری کامل پایگاه اورژانس جاده ای کورده خنج و فیشور

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان در نظر دارد مجوز واگذاری کامل پایگاه اورژانس جاده ای کورده خنج و فیشور برای مدت یک سال به بخش خصوصی را بصورت حجمی از طریق  مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح واگذار نماید:

ادامه مطلب