واحدهای مرکز

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

کارگاههای برگزار شده در سال ۱۴۰۱

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -1401.pdf
file size : 200 KB
دانلود

کارگاههای برگزار شده EDC در سال ۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -1400.pdf
file size : 219 KB
دانلود

کارگاههای برگزار شده EDC در سال ۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -99.docx
file size : 12 KB
دانلود

کارگاههای برگزار شده EDC در سال ۹۸

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -98.pdf
file size : 368 KB
دانلود

کارگاههای برگزار شده EDC در سال ۹۷

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -کارگاههای-آموزشی-برگزار-شده-جهت-توانمندسازی-اساتید-دانشکده-علوم-پزشکی-لارستان-سال-97-1.pdf
file size : 124 KB
دانلود

کارگاههای برگزار شده EDC در سال ۹۶

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -کارگاههای-آموزشی-برگزار-شده-جهت-توانمندسازی-اساتید-دانشکده-علوم-پزشکی-لارستان-در-سال-1396-1.pdf
file size : 210 KB
دانلود

کارگاههای برگزار شده EDC در سال ۹۵-۹۴

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -کارگاههای-برگزار-شده-94-95-1.pdf
file size : 189 KB
دانلود